Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením 03.04.2018
Voľba hlavného kontrolóra obce Lipovec - vyhlásenie 01.02.2018
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec na rok 2018 31.01.2018
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 05.01.2018
Vyhláška - zmena stavby pred dokončením Diaľnica D1 Dubná skala Turany 15.12.2017
Dodatok č.1. k VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce Lipovec 14.12.2017
Rozpočet obce Lipovec na rok 2018 s výhľadom na roky 2018-2020 14.12.2017
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za KO a DSO 14.12.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o SP na Komunikácie a inžinierske siete IBV Lipovec - Hájik 01.12.2017
Návrh rozpočtu obce Lipovec na roky 2018 - 2020 28.11.2017
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za KO a DSO 28.11.2017
Výzva na predkladanie ponúk Športový areál v obci Lipovec- multifunkčné ihrisko 02.11.2017
Návrh Dodatku č.1. k VZN č. 3-2014 30.10.2017
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods.1 a 3 zák.č.282/2015 Z.z. 16.10.2017
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2013 o výške príspevku a spôsobe platby ............ 12.10.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 25.09.2017
Návrh dodatku č.2. k VZN č. 4/2013 23.08.2017
VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov 03.08.2017
Návrh VZN č. ....../2017 o umiestňovaní volebných plagátov 11.07.2017
Dodatok č.1. k VZN č. 4/2013 11.07.2017
Duplikát VZN č. 4/2013 11.07.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 26.05.2017
Uznesenia 30. zasadnutia OcZ 12-13/2017 zo dňa 15.5.2017 25.05.2017
NÁVRH záverečného účtu Obce Lipovec za rok 2016 22.05.2017

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie