Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Cenník prenájmu hrobových miest a poskytovaných služieb na pohrebisku obce Lipovec 04.07.2018
Uznesenia z 42. zasadnutia OcZ č. 26-36 zo dňa 17.6.2018 04.07.2018
Účasť poslancov na zasadnutí obecných zastupiteľstiev v I. polroku roku 2018 02.07.2018
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Lipovec 28.06.2018
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018 28.06.2018
Návrh záverečného účtu Obce Lipovec a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 12.06.2018
Uznesenia z 41. zasadnutia OcZ č. 14-25 zo dňa 21.5.2018 05.06.2018
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Lipovec 28.05.2018
Zámer prevodu majetku obce Lipovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa 28.05.2018
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskej pôdy 21.05.2018
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti, Matej Kuka 30.04.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Katarína Tóthová 30.04.2018
Uznesenia z 40. zasadnutia OcZ zo dňa 25.4.2018 - pre nedostatočný počet poslancov neuznášaniaschopné. 26.04.2018
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením 03.04.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lipovec na I. polrok 2018 02.04.2018
Uznesenia z 39. zasadnutia OcZ č. 10-13 zo dňa 14.3.2018 23.03.2018
Uznesenia z 38. zasadnutia OcZ č. 6-9 zo dňa 21.2.2018 05.03.2018
Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 15.02.2018
Uznesenia z 37. zasadnutia OcZ č. 1-5 zo dňa 31.1.2018 09.02.2018
Voľba hlavného kontrolóra obce Lipovec - vyhlásenie 01.02.2018
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec na rok 2018 31.01.2018
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 05.01.2018
Účasť poslancov na zasadnutí obecných zastupiteľstiev v roku 2017 28.12.2017
Uznesenia z 36. zasadnutia OcZ č. 44-52 zo dňa 13.12.2017 22.12.2017

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie