Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné...
Ústredná volebná komisia odporúča obciam, aby na svojom webovom sídle alebo iným spôsobom miestne obvyklým (vývesná tabuľa a pod.) informovali...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie