Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Viacročný rozpočet obce Lipovec ( príjmy , výdavky)  na roky 2015-2017.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce...
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Návrh rozpočtu obce Lipovec na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 až 2017.
NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce.
Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ v Lipovci.
Voľby hlavného kontrolóra obce Lipovec v súlade s § 18a ods. 2  a nasl. zákona o obecnom zriadení na deň 21.novembra 2014.
Materiály k Voľbám do orgánov samosprávy obci dňa 15.11.2014.

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie