Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

„ NÁVRH“ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom...
Obecný úrad, Komisia kultúry a športu a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Lipovci Vás pozývajú na spomienkové stretnutie pri...
Záverečný účet obce za rok 2011, zverejnený v súlade s § 9, ods. (2) Zákona č. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred...
Komisia pre kultúru a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci,  Dobrovoľný  hasičský  zbor  a  Klub slovenských...
Obecný úrad a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Lipovci Vás pozývajú na pietny akt kladenia vencov, ktorý sa uskutoční z ...
Kapustnica nebola pustá Nevšednú sobotu zažili obyvatelia Lipovca 10.12.2011. Už od samého rána prichádzali súťažiaci pred Kultúrny dom v ...
Programový rozpočet obce Lipovec na rok 2012  s výhľadom na roky 2013 a 2014.
Dodatok č. 2, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné...
Kapustnica nebola pustá Nevšednú sobotu zažili obyvatelia Lipovca 10.12.2011. Už od samého rána prichádzali súťažiaci pred Kultúrny dom v ...
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z.z. o...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie