VZN a predpisy

Názov Zverejnené
Návrh Dodatku 1 k VZN 1/2016 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 20.11.2018
Návrh VZN č. 1/2018 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za KO a DSO 20.11.2018
Cenník prenájmu hrobových miest a poskytovaných služieb na pohrebisku obce Lipovec 04.07.2018
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Lipovec 28.06.2018
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec na rok 2018 31.01.2018
Dodatok č.1. k VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce Lipovec 14.12.2017
Návrh Dodatku č.1. k VZN č. 3-2014 30.10.2017
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2013 o výške príspevku a spôsobe platby ............ 12.10.2017
Návrh dodatku č.2. k VZN č. 4/2013 23.08.2017
VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov 03.08.2017
Návrh VZN č. ....../2017 o umiestňovaní volebných plagátov 11.07.2017
Dodatok č.1. k VZN č. 4/2013 11.07.2017
Duplikát VZN č. 4/2013 11.07.2017
Návrh Dodatku č. 1. k VZN č. 4/2013 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipoveci 13.04.2017
Dodatok č.1. k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec 02.03.2017
VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Lipovec 17.09.2016
Návrh VZN o prevádzke pohrebiska v obci Lipovec 26.08.2016
Vyhlásenie VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Lipovec 30.06.2016
Návrh VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Lipovec 13.06.2016
Vyhlásenie VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Lipovec 26.04.2016
VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec 02.03.2016
VZN č.6/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec 15.12.2015
VZN č. 5/2015 o podmienkach parkovania a odstavenia vozidiel v obci Lipovec 30.11.2015
Návrh VZN o parkovaní vozidiel v obci Lipovec 02.11.2015

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie