Dodatok č. 1 k Zmluve o VB na vodovodnú prípojku pre IBV Lipovec Hájik č. LIP/2020/00102

Dátum zverejnenia: 10.06.2020