Dohoda o určení výšky náhrady so Slovenskou distribučnou a.s.

Dátum zverejnenia: 11.02.2019