Dohoda o urovnaní uzatvorená podľa § 585 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Obec Lipovec – A.L.T.Group a.s. Bratislava – Bramapo s.r.o. Martin

Dátum zverejnenia: 27.05.2021