Zmluva o dielo č. LIP/2021/00078-00116 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) Jozef KARAK s.r.o. Martin

Dátum zverejnenia: 17.03.2021