Zmluva o zriadení vecného bremena Vodovodného potrubia na parcele KN-C-498/30 k.ú. Lipovec pre IBV. Lipovec-Hájik

Dátum zverejnenia: 17.02.2020