Hlavný kontrolór obce Lipovec

Tel.: 043/4284335
E-mail : jesenska.janka23@gmail.com 

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra, rozsah kontrolnej činnosti.

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti ustanovenými zákonom č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Hlavný kontrolór obce plní najmä tieto úlohy:
- vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý zverejňuje najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve spôsobom v obci obvyklým,

- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

- vypracováva stanovisko k poskytnutiu úverových zdrojov obci,

- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,

- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

- zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s poradným hlasom, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

3. Kontrolnú činnosť vykonáva:
- na obecnom úrade,

- v rozpočtových organizáciách zriadených obcou,

- u právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť, a u iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcim sa tohto majetku,

- u osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu a to v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Lipovec, November 2011


Súbory k obsahu: 

Najnovšie foto

Aktuálne počasie