11.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva – Pozvánka

Dátum zverejnenia: 03.02.2020

Starosta obce zvoláva 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 5.2.2020 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v časti ul. Pod kanálom týkajúceho sa  časti pozemku parc.č.  KN-C- 1201/1, k.ú. Lipovec a vysporiadanie pozemku pod plánovanú prečerpávaciu  stanicu kanalizácie ul. Pod Kanálom na parcele KN-C- 504/34 k.ú. Lipovec ktorej vlastníkom je Jozef Vozár s manželkou.
Prerokovanie „ Návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na parcele 498/30 v majetku obce Lipovec k inžinierskej sieti vodovodnej prípojky k stavbe IBV Lipovec – Hájik .
Prerokovanie Návrhu Zmluvy  o správe so Zmluvou o uzatvorení budúcej Zmluvy o kúpe stavby „ IBV Lipovec Hájik, – komunikácie a inžinierske siete“
Prerokovanie harmonogramu a financovania pripravovaných investičných  a kapitálových akcií schválených v rozpočte  pre  rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipovec na              I. polrok 2020
Prerokovanie Návrhu plánu zasadnutí Ekonomickej komisie OcZ na                 I. polrok. 
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov

– źiadosť a súhlas so zápisom GP týkajúceho sa zásahu do pozemku č. KN-C-1508/42 vo vlastníctve obce Lipovec o zábere 0,17 m2 stavbou oporného múru staviteľa Ing. Igora Zumríka.

Diskusia
Rôzne
Záver  

 

 

                                                                                        PhDr. Jozef Mada                                                                    

                                                                                                starosta