25.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 21.11.2016

Starosta obce zvoláva 25. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2016 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu na rok 2017
Ustanovenie inventarizačných komisií
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Záver