27. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 
23.01.2017

Starosta obce zvoláva 27. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 25.1.2017 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.

 

Program zasadnutia :

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Návrh programu rokovania
  4. Kontrola uznesení
  5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec
  6. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016
  7. Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
  8. Rôzne
  9. Záver  

 

 

Pripravujeme

Dátum podujatia:
29.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie