34. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 09.10.2017

Starosta obce zvoláva 34. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.
 

Program zasadnutia :

1.     Otvorenie

2.     Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

3.     Návrh programu rokovania

4.     Kontrola uznesení

Prerokovanie Návrhu Dodatku č. 2 k VZN 4/2013 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec.

6.     Príprava podkladov k tvorbe rozpočtu obce Lipovec na rok 2018

7.     Prerokovanie zmluvy na podanie žiadosti o NFP na investičnú akciu   

      výstavby multifunkčného ihriska

8.     Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov

9.     Rôzne

10. Diskusia

11. Záver