38. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 
19.02.2018

Starosta obce zvoláva 38. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2018 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.

 

Program zasadnutia :

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Návrh programu rokovania
  4. Kontrola uznesení
  5. Prerokovanie financovania havarijného stavu elektroinštalácie obecného úradu , v súlade so smernicou starostu obce Lipovec č. 1/2017 o postupe pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších zmien a doplnkov.
  6. Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver  

 

 

                                                                                                                               PhDr. Jozef Mada                                                                         

                                                                                                                                                         starosta

Pripravujeme

Dátum podujatia:
30.04.2019
Dátum podujatia:
01.05.2019
          Klub slovenských turistov Lipovec, v spolupráci s DHZ a zložkami obce Výs pozývajú na športové hry detí a mládeže, ktoré sa uskutočnia dňa 1. mája 2019 v priestoroch pod kultúrnym domom v Lipovci.  prezentácia súťažiacich sa...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie