38. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 
19.02.2018

Starosta obce zvoláva 38. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2018 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.

 

Program zasadnutia :

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Návrh programu rokovania
  4. Kontrola uznesení
  5. Prerokovanie financovania havarijného stavu elektroinštalácie obecného úradu , v súlade so smernicou starostu obce Lipovec č. 1/2017 o postupe pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších zmien a doplnkov.
  6. Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver  

 

 

                                                                                                                               PhDr. Jozef Mada                                                                         

                                                                                                                                                         starosta

Pripravujeme

Dátum podujatia:
10.08.2019
Klub slovenských turistov Lipovec aj tento rok usporiadava dňa 10.8.2019 Výstup na vrch Panošiná.  Tešíme sa na Vašu účasť. 
Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie