40. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 
22.04.2018

Starosta obce zvoláva 40. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2018 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.

 

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Návrh programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Prerokovanie Dodatku č. 12/2018 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme v MHD  na území obce Lipovec.
 6. Prerokovanie zrušenia a likvidácie Združenia miest a obcí Turčianska Vážsko-Fatranská cesta OZ z dôvodu neplnenia účelu združenia.
 7. Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
 • Žiadosť o prenájom ciest a zvážnic v LC Jánošíkovo Komposesorátom PS Lipovec
 • Žiadosti o odkúpenie pozemkov občanov
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Záver  

 

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie