41. Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 
18.05.2018

Starosta obce oznamuje, že sa mení termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva a zvoláva 41. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 21.5.2018 /pondelok/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.

 

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Návrh programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Prerokovanie Dodatku č. 12/2018 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme v MHD  na území obce Lipovec.
 6. Prerokovanie zmluvy o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí
 7. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Lipovec na I. polrok 2018
 8. Prerokovanie zrušenia a likvidácie Združenia miest a obcí Turčianska Vážsko-Fatranská cesta OZ z dôvodu neplnenia účelu združenia.
 9. Prerokovanie spôsobu prevodu majetku obce Lipovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku KN-C- č. 498/72 trvalé trávnaté porasty, zapísaného na LV č. 530 ktorý je majetkom obce Lipovec
 10. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 4/ 2016 o prevádzkovom poriadku  pohrebiska  Obce Lipovec
 11. Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
 • Žiadosť o prenájom ciest a zvážnic v LC Jánošíkovo Komposesorátom PS Lipovec
 • Žiadosti o odkúpenie pozemkov občanov
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Záver  

 

 

                                                                       PhDr. Jozef Mada                                                                         

                                                                                        starosta

 

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie