46. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 
29.10.2018

         Starosta obce zvoláva 46. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 31.10.2018 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.

 

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Návrh programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh odpredaja majetku z dôvodu hodného  osobitného zreteľa  a návrh ceny k predaju pozemku KN-C č. 2423 – ostatná plocha – vo výmere  190 m2 , a pozemok registra KN-C č. 2424 – zastavaná plocha a nádvorie – vo výmere   16 m, nachádzajúci  sa  v k.ú.  Lipovec , ktoré sú majetkom obce Lipovec  zapísané  na  LV  č.  1315,   
 6. Stanovenie výšky úhrady predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme pre rok 2019 , pri zabezpečovaní MHD. 
 7. Predbežné prerokovanie návrhov investičných akcií a podkladov k príprave rozpočtu na rok 2019, 
 8. Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver  

 

 

                                                                       PhDr. Jozef Mada       

                                                                           starosta obce                                                                  

                                                                                        

        

 

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie