4.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva- POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 
04.02.2019

Starosta obce zvoláva 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 6.2.2019 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.

 

Program zasadnutia :

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Návrh programu rokovania
  4. Kontrola uznesení
  5. Prerokovanie „Zásad  odmeňovania  poslancov  obecného  zastupiteľstva    a členov  orgánov  obecného  zastupiteľstva obce  Lipovec“
  6. Príprava kultúrno spoločenských akcií  v prvom štvrťroku 2019
  7. Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver  

 

Najnovšie foto

Aktuálne počasie