5.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva- POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 
24.03.2019

 

         Starosta obce zvoláva 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 27.3.2019 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.

 

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Návrh programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018
 6. Správa o kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
 7. Prerokovanie Rámcovej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce,  s firmou Brantner Fatra, s.r.o. , ku Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20197484_Z na roky 2019 - 2023
 8. Informácia o stave žiadostí o dotácie a žiadosti o NFP k pripravovaným projektom
 9. Príprava kultúrno spoločenských akcií v druhom štvrťroku 2019
 10. Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov -  Žiadosť o súhlasné stanovisko na umiestnenie stávkovej hry/ stávkovej kancelárie firmy DOXXbet
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver  

 

 

 

 

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie