7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva - Pozvánka

Dátum zverejnenia: 
23.06.2019

 

Starosta obce zvoláva 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2019 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.

 

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Návrh programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu obce Lipovec za rok 2018 

- odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce Lipovec za rok 2018

 1. Prerokovanie Návrhu Dodatku č. 6 k zmluve č. 29/03-5 o zriadení Spoločného obecného úradu Vrútky .
 2. Prerokovanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipovec

„O určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb obcou Lipovec“

 1. Prerokovanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipovec

„O výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov   škôl  a školských  zariadení  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce   Lipovec“

 1. Prerokovanie Návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipovec na II. polrok 2019
 2. Prerokovanie návrhu zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019
 3.  Prerokovanie Zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Lipovec na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľa Františka Ľudvika
 4. Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov

- prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku Jozef Vozár

 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Záver  

 

 

                                                                       PhDr. Jozef Mada                                                                         

                                                                                        starosta

 

     

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie