AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ COVID 19,

Dátum zverejnenia: 14.10.2020

Vyhlásenie núdzového stavu vládou SR od 1.10.2020 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/268/20201001

Závery pandemickej komisie SR zo dňa 25.9.2020

v súvislosti s aktuálnym nepriaznivým vývojom šírenia pandémie COVID 19 pandemická komisia SR navrhuje prijať nasledovné opatrenia, ktorré nájdete na stránke :

 http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=podmienky-pre-organizovanie-hromadnych-podujati-sa-maju-od-oktobra-opat-sprisnit

 

USMERNENIE ÚVZ SR

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PANDÉMII COVID 19