Cenník prenájmu hrobových miest a poskytovaných služieb na pohrebisku obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 04.07.2018

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.6.2018, uznesením č. 34/2018 prijalo dodatok  č. 1 k VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Lipovec, ktorým sa mení Cenník prenájmu hrobových miest a poskytovaných služieb vydaný k tomuto VZN s účinnosťou od 15.7.2018.