Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za KO a DSO

Dátum zverejnenia: 14.12.2017