Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania parcely KN-C 2176/1 a KN-C 2175/1 k.ú. Lipovec

Dátum zverejnenia: 29.05.2019