Kanalizačná prípojka k nehnuteľnosti – ako postupovať

Dátum zverejnenia: 21.05.2024

Po dokončení výstavby hlavnej kanalizačnej siete v obci môže nasledovať budovanie kanalizačných prípojok jednotlivých nehnuteľností, pričom každý žiadateľ musí spĺňať postupy a technické požiadavky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu:

1.    Žiadateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti podá na stavebný úrad v Lipovci „Ohlásenie drobnej stavby“ (10€ poplatok), pričom samotné tlačivo Vám prikladáme k tomuto listu upravené pre potreby ohlásenia výstavby kanalizačnej prípojky.

2.   Stavebný úrad po prijatí kompletnej žiadosti, ktorá obsahuje všetky prílohy a dokumentácia spĺňa všetky potrebné požiadavky vydá písomné stanovisko k žiadosti.

3. Žiadateľ sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu až po jej uvedení do prevádzky, len na základe súhlasného stanoviska obce a až po uzatvorení písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie (Turčianska vodárenská, a.s., ďalej len „TURVOD“) na základe Žiadosti o zriadenie pripojenia verejnú kanalizáciu (VK).

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Napojenie Vašej nehnuteľnosti si dobre premyslite, poraďte sa s odborníkmi a správne naplánujte, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a zbytočne zdĺhavému procesu vybavovania.