Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 28.05.2018