Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. …/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 28.11.2022