Návrh VZN k miestnym daniam

Dátum zverejnenia: 27.11.2015

VZN k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec.