NÁVRH Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 14.06.2012

„ NÁVRH“ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 odst.1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“), Obecné zastupiteľstvo v Lipovci určuje tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovec (ďalej len „Zásady“).