Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – 9 ks stromov vŕba

Dátum zverejnenia: 24.08.2021

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – 9 ks vŕba
Obec Lipovec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.08.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie LIP/2021/00010-0007 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 9 ks vŕb rastúcich na ulici Pod Kanálom na pozemku registra „C“ parc. č. 275 v katastrálnom území Lipovec  z dôvodu: „Stromy sú staré a prehnité a v čase dažďa a vetra ohrozujú majetok aj zdravie občanov. V mieste parkovania áut majú vlastníci strach parkovať pod týmito drevinami.“

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Obecný úrad Lipovec, ul. Hrabiny 290/11, Lipovec, 038 61 Vrútky  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Lipovec

Vyvesené: 24. 8. 2021

Dátum zvesenia: 2. 9. 2021