„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK na roky 2014 – 2020“

Dátum zverejnenia: 30.10.2015

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie , zaslal oznámenie o vypracovanie správy o hodnotení dokumentu
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK na roky 2014 – 2020“.

V prílohe je uvedená adresa obstarávateľa, kde je možné v lehote najneskôr 21 dní odo dňa doručenia zaslať písomné stanovisko.