Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK na roky 2014 – 2020

Dátum zverejnenia: 30.12.2015

zs_phsr_zsk-2.pdf
 

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, zaslal na zverejnenie dňa 30.12.2015

„Záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu PHSR ŽSK na roky 2014 – 2020“