Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin – opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných žiadosť o súčinnosť

Dátum zverejnenia: 26.11.2018

 
 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin

v súvislosti s nepriaznivou situáciou afrického moru ošípaných u diviačej zveri v okolitých štátoch, žiada súpis chovateľov čo i len jednej ošípanej chovanej v našej obci, hovädzieho dobytka, oviec, kôz a hydiny u týchto chovateľov.

     Informácie budú slúžiť ako štatistické údaje výhradne pre potreby RVPS Martin a nebudú poskytované tretím osobám.

    Požadované informácie je každý chovateľ povinný nahlásiť  osobne alebo telefonicky na Obecný úrad v Lipovci do stredy 28.11.2018.

č. telefónu : 0915 710 762,