Rozhodnutie, Verejná vyhláška na stavbu Prípojky splaškovej kanalizácie a vodovodné prípojky k parcelám IBV Lipovec Hájik

Dátum zverejnenia: 14.04.2020