Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Dátum zverejnenia: 11.05.2011

Pripravujeme sa na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytom je celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré sa v Slovenskej republike vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. Je zdrojom informácií o obyvateľstve, jeho sociálnych a ekonomických charakteristikách, ako aj domovom a bytovom fonde. Údaje, ktoré poskytne sčítanie, nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov. Týka sa to napríklad údajov o vzdelaní, ekonomickej aktivite, dochádzke za prácou a do školy či o úrovni bývania. Zapojiť sa do sčítania znamená zvýšiť reprezentatívnosť jedinečných údajov, ktoré sú nevyhnutné pri rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach spoločnosti a pri prognózovaní jej vývoja.