Správne konanie – zverejnenie

Dátum zverejnenia: 10.05.2019

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu Obec Lipovec, Obecný úrad,ul. Hrabiny 290/11 Lipovec, 038 61 Vrútky , alebo elektronicky na adresu obec@lipovec.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do

              Predmet konania

129/2019

9.05.2019

10.05.2019

19.05.2019

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 52 ks  drevín a 910 m2 krovitých porastov na parcelách č. KN C 155/1, 1213/3, 2203/1 a 2140 v k. ú. Lipovec