Správne triedenie odpadu – upozornenie

Dátum zverejnenia: 28.09.2020

 
V posledných dňoch bol do domácností distribuovaný informačný leták obce k problematike zberu odpadov, jeho pravidlám s usmernením, k triedeniu odpadov. Žiaľ, pri poslednom vývoze komunálneho odpadu dňa 28. 9.2020 boli opätovne zberovou spoločnosťou nevyvezené nádoby na komunálny odpad, z dôvodu nevhodného obsahu nádoby. 

Obecný úrad Lipovec preto upozorňuje občanov, aby do zberných nádob  určený na komunálny odpad neukladali biologicky rozložiteľný odpad , ako je lístie zo záhrad, konáre, pohrabaná tráva. Takto nevhodne naplnená nádoba nie je zberovou spoločnosťou Brantner Fatra  vyprázdnená.

Takýto odpad patrí do hnedých 1100 l nádob , určených na biologicky rozložiteľný odpad. 

Žiadame preto občanov, aby sa vo vlastnom záujme zdržali takto nevhodne likvidovaného odpadu.

Verím,  že si postupne  zvykneme správne triediť odpad z domácností a tým prispejeme ku kvalitnejšiemu životnému prostrediu v ktorom žijeme.