UPOZORNENIE na povinnosti majiteľov psov pri prechádzkach a venčení v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 19.01.2022

Vážení spoluobčania, 
Aj naša obec, ako mnoho samospráv  má problém s nedisciplinovanými majiteľmi psov, ktorí venčia svojich miláčikov po uliciach a exkrementy si po sebe neupracú. Dôrazne upozorňujem všetkých majiteľov psov, na dodržiavanie platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Lipovec. 

 

čl. 8

Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev výkalmi psov

Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie , je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích exkrementov ( mikroténové alebo papierové vrecúško), psie exkrementy z verejného priestranstva bezodkladne odstrániť a obal s exkrementami po uzavretí vhodiť do nádoby na zmesový komunálny odpad.

čl. 10 Sankcie

Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto VZN sa dopúšťa priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže byť uložená pokuta až do výšky do 33,00 €.

Toľko z výpisu VZN. Pre informáciu uvádzam ešte niekoľko skutočností, čo môže takéto správanie spôsobiť. 

Niekoľko faktov o psích exkrementoch
 Podľa štatistických údajov pripadá na každého 10. až 12. obyvateľa Slovenska 1 pes. Počet psov v Slovenskej republike sa odhaduje na 500 000.
 Jeden gram psích exkrementov obsahuje až 23 miliónov koliformných baktérií (napr.Escherichia coli).
 Psím výkalom patrí 3.- 4. miesto v poradí hlavných zdrojov bakteriálnej kontaminácie vodných tokov, spodných vôd a pláží. Kontaminácia vody baktériou Escherichia coli je jeden z hlavných dôvodov zákazu kúpania sa v riekach, jazerách a zatvárania verejných pláží.
 Veľa ľudí sa mylne domnieva, že psie exkrementy sú dobrým hnojivom. Parazity z exkrementov môžu prežívať v pôde dlhú dobu a byť zdrojom nákaz pre človeka a zvieratá. Dažďová voda priamo zanáša nebezpečný obsah exkrementov plných baktérií a parazitov do spodných vôd. Exkrementy pridávajú nadmerné množstvo dusíka do vody a znižujú obsah kyslíka nutného pre život vodných
živočíchov.
 Psie exkrementy sú nebezpečné pre človeka, hlavne pre deti, z hľadiska možnosti nákazy rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami (napr. salmonelóza, giardióza,toxokaróza, pásomnica psia).
 Psie exkrementy sú nebezpečné pre psov samotných, ktorí sa môžu nakaziť buď priamym kontaktom cez kožu (tzv. transdermálny prenos) alebo požieraním exkrementov (tzv.koprofágia) rôznymi závažnými ochoreniami (parvoviróza, giardióza, kokcidióza, trichinelóza, askaridóza, pásomnica psia, pásomnica hrášková, machovec psí).
 Svetové metropoly riešia problém s nesvedomitými psičkármi vysokými pokutami (100$ v New Yorku, 600$ v Paríži a 750$ v Londýne), investujú milióny ročne do špeciálnych odpadových košov s papierovými zbernými vreckami a na motorizované jednotky na zber psích exkrementov.
 Štatistické údaje ukazujú, že 40% opýtaných psičkárov nezberá exkrementy po svojich psoch a väčšina z nich to nerobí hlavne pre nedostupnosť vreciek na psie exkrementy. Igelitové vrecká sú na zber nevhodné a sú katastrofou pre životné prostredie.

Niekoľko dôvodov, prečo zbierať psie exkrementy pomocou papierových vreciek:
 niet do čoho šliapnuť a priniesť tak nechcený „darček“ na topánke domov, do auta, do práce
 po daždi a za teplého počasia sa nešíri nepríjemný zápach
 v mestských parkoch a na detských ihriskách sa môžu bez obáv hrať deti
 obmedzenie možnosti nákazy človeka (hlavné riziko u detí, tehotných žien a imunosuprimonavých osôb) pôvodcami osídľujúcimi psie exkrementy
 obmedzenie možnosti nákazy samotných psov početnými škodcami prítomnými v exkrementoch
 zníženie rizika kontaminácie spodných vôd a vodných tokov a s tým spojených následkov
 zníženie rizika kontaminácie pôdy parazitmi prítomnými v exkrementoch
 samosprávy nariaďujú psičkárom zber psích exkrementov a udeľujú vysoké pokuty
 čisté ulice a parky zvyšujú atraktivitu miest pre cestovný ruch a turizmus a robia našim mestám dobré meno vo svete
 mestá nemusia vynakladať každoročne veľké financie na hromadný zber exkrementov a úpravu verejných priestranstiev 

Maslím, že je na mieste zamyslieť sa nad týmito dôvodmi. Vyzývam teda k zodpovednosti každého občana, ktorý si so svojim miláčikom vyjde na verejné priestranstvo. Nikomu z nás by nebolo príjemné nájsť pred bránkou „darček“ v podobe psieho exkrementu, hlavne keď do neho stúpite. 

Upozornenie sa týka aj na dodržiavanie pravidiel voľného pohybu psov po verejných priestranstvách obce. Dbajte na to, aby psy nepobehovali voľne mimo vašich nehnuteľností. 

ĎAKUJEME, ŽE REŠPEKTUJETE DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL

Obecný úrad Lipovec