Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 
27.11.2018

         Starosta obce v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle neskorších zmien a doplnkov zvoláva

 

 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

v Lipovci,

 

ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2018 /utorok/ v obradnej miestnosti obce Lipovec v budove kultúrneho domu,  so začiatkom o 16.30 hod.

 

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice
 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 6. Návrh programu rokovania
 7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 9. Príhovor novozvoleného starostu
 10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií
 11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 12. Plat starostu
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver  

 

 

                                                                                                                                                  PhDr. Jozef Mada                                                                         

                                                                                                                                                           starosta

 

Najnovšie foto

Aktuálne počasie