Uznesenia z 40. zasadnutia OcZ zo dňa 25.4.2018 – pre nedostatočný počet poslancov neuznášaniaschopné.

Dátum zverejnenia: 26.04.2018

Starosta obce v zmysle ustanovenia § 12 ods. 7, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  z dôvodu malého počtu poslancov, ktoré nedosahovalo nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov rokovanie ukončil. Body programu, ktoré mali byť predmetom rokovania 40. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa presúvajú na následné plánované rokovanie.