Verejná vyhláška – OU ZA referát lesného hospodárstva Rozhodnutie č. OÚ-ZA-OOP4-2020/022739/SCH Zmena hraníc porastov SL090 v LC Jánošíkovo

Dátum zverejnenia: 11.11.2020