VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2011 O ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD NA ÚZEMÍ OBCE LIPOVEC

Dátum zverejnenia: 
25.11.2010

V súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z.z., o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie sa Obecné zastupiteľstvo v Lipovci uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení...

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie