Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 k miestnym daniam a miestnemu poplatku

Dátum zverejnenia: 24.11.2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce Lipovec.