Vyhlásenie VZN č.6/2015

Dátum zverejnenia: 15.12.2015

Vyhlásenie VZN č. 6/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec.
Obec Lipovec v súlade s ust. § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec.