VZN č. 1/2018 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 14.12.2018