VZN č. 2/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a DSO

Dátum zverejnenia: 13.12.2012

VZN č. 2/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec