VZN č. 4/2009: K miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum zverejnenia: 14.12.2009

VZN č. 4/2009: K miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec – zrušené